Home / Makaleler / Özgün Eğitim

Özgün Eğitim

Eğitim, tüm zamanların en sancılı, sıkıntılı sorunu…
Tüm dinler, ideolojiler, sistemler, medeniyetler, kültürler, devletler, toplumlar “Nasıl bir eğitim?” sorusuna sürekli cevap aramak zorunda kalmışlardır…
Gerçekten Allah’ın yarattığı insanı eğitme sorumluluğu kimin uhdesinde olmalıdır? İnsanoğlunu eğitme müfredatı kimin yetkisinde bulunmalıdır?
Bu bağlamda vahyin gönderiliş amacı nedir? Peygamberlerin hedef kitlesi kimlerdir? Hangi amaca yöneliktir?
Kısacası, kullukla örtüşmeyen bir eğitim sistemi kabullenilebilir mi?
Allah’ı hesaba katmayan bir eğitim sistemi, Kur’an’ı referans almayan bir ahlak anlayışı, Peygamberi ıskalayan bir terbiye modeli birçok felaketin, facianın habercisi değil midir?
Formel eğitimin semeresi olan birçok fesat, fitne ve farklılaşmayı önlemeye yönelik çözüm önerilerimiz, formül arayışlarımız olmayacak mı?
Resmi ideolojinin tektipleştirici, sürüleştirici, sekülerleştirici eğitim dayatmalarına mahkûm muyuz? Bu kaçınılmaz bir kader midir?
Popüler, profan ve pagan kültürle kirlenen dimağları alternatif eğitim projelerimizle terbiye ve tezkiye edemez miyiz?
Yaygın ve örgün eğitim kurumları adeta ’beyin yıkama merkezleri’ne dönüştürülmüş, düzene uygun kafalar yetiştirme amacına hizmet etmiştir…
Genç kuşakları hepten sistemin tekeline terk etmemiz bir vebal değil midir?
Bir de bizim sorumluluğumuz sadece sistem eleştirisi midir? Yoksa sızlanmak ve şikâyetlenmekten öte çıkış yolları aramak mıdır?
Peki, bu babda neler yapılabilir?
Örgün ve yaygın dışında özgün bir eğitimi nasıl başlatabiliriz?
Sistemin sihrini bozacak, büyüsünü çözecek sahici bir eğitim…
Müteal değerlere yaslanacak; ruhun açlığına, kalbin boşluğuna cevap verecek bir muhteva ve mahiyete sahip eğitim çalışması…
İrfan, beyan, burhan içeren; hikmet, hakikat ve marifet yüklü bir açılım…
‘Besmeleli’ bir eğitim modeli ile nesillerin bilgilenme ve bilinçlenme süreci sağlıklı sürdürülebilir…
‘O’nun adıyla’ başlayan, ‘ilahi teklif’ ile temellenen terbiye sistemi tüm zamanların en büyük ihtiyacıdır…
Siyasi iktidarlar iyi niyetlerle kısmi bir takım iyileştirme teşebbüslerinde bulunsalar da, sorunun köklü çözümü sivil inisiyatiftedir…
Yani siyasilerin yaptıklarından öte sıra sivillerde… Sıra sizde, bizde, hepimizde…
Yüz yıl önce başlayan özgün eğitim çalışmalarının günümüzde yeniden güncellenmesi gerekiyor. Bu eğitimin dili, fıkhı, usulü ve mantığının ihtiyaca göre yenilenmesi gerekmektedir. Bunu yaptığımız zaman çocuklarımızın eğitimi için adres sormak, referans aramak mecburiyetinde kalmayacağız. “Eti senin, kemiği benim” deme sefaletinden kurtulup, ete-kemiğe işleyen bir İslami eğitimin öncüleri olma onurunu yakalamış olacağız.
Bu çerçevede ne yapılabilecekse; ev okulu, aile okulu, yaz okulu, anaokulu, medrese, kurs, kamp, yurt, özel okul, etüt merkezi, dershane, öğrenci evleri, enstitü, akademi, mescid, cami, ev sohbeti, ders halkaları, kültürel çalışmalar, ortak okumalar, sosyal etkinlikler, spor kompleksleri, kır gezileri, umre ziyaretleri, tarihi mekânlara ziyaretler… Cemaat, kardeşlik, erdem ruhunu teneffüs edebilecekleri ortamlar… Sürekli güncellenerek, derinlik ve nitelik kazandırılarak, devrede olmaları gerekiyor.
Her yapı bir okul, her ev bir eğitim imkânı sunmalı…
Bizim gençliğin adresi olacak yeni ocaklara ihtiyacımız var.
Asıl eğitim, okul saatleri dışında başlamalıdır… Bire bir insan insana, hasbi ve kalbi bir iletişim… Gençlerin ruh dünyasını besleyecek ıslah, irşad, inzar, inşa ve ikna seansları ve dersleri fahri ama fasılasız devam etmelidir.
Okul önlerinde sivil yapıların adeta nöbet tutmaları gerekiyor… Çeteler ve mafyaların tehdidi altındaki gençlere bir umut ve fırsat sunmak zorundayız…
STK’ların görevi sadece burs ve yurt temini olmamalıdır.
İslami camiaların insana yatırımı daha köklü ve daha gerçekçi olmalı…
Baskılara rağmen bu bereketli topraklarda fışkıran pınarlar süreç içerisinde mecrasını buluyor… Çölleşen yürekleri vahyin yağmuru ile buluşturacak yapılar eksik olmuyor…
Sivil eğitimin de mutlaka sorunları bulunuyor. Kendini yenileme, zamanın ruhunu yakalama, sekülerleşme girdabına karşı değerlerde kararlılık, çağın dilini yakalamak gibi ciddi emek ve ufuk gerektiriyor…
Bilgi çağında bilgeliğe yürümek… Maddeden meada uzanmak… Fiziki dünyanın verilerinden hareketle metafiziği yakalamak… Hikmet, irfan, erdem açlığını giderecek ocaklar oluşturmak temel ihtiyaçlar arasındadır…