Home / Makaleler / Eti Senin, Kemiği Benim

Eti Senin, Kemiği Benim

ramazan-kayan88

“Rahman,

Kur’an’ı öğretti.

İnsanı yarattı.

Ona açık ve berrak şekilde düşünmeyi ve konuşmayı öğretti.” (Rahman. 1-4)

“Ve Adem.’e, isimlerin tümünü öğretti…” (Bakara-31)

“O kalem ile öğretendir.

O, insana bilmediği şeyleri öğretti.” (Alak. 4-5)

“Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size Kitap ve hikmeti ve size bilmedikleriniz! öğreten bir Rasul gönderdik.” (Bakara – 151)

Kur’an’dan seçtiğimiz bu ayetler, Allah (cc) in insanın eğitim ve öğretimine verdiği önemi ortaya koyuyor. Vahyin amacı, risaletin gayesi insanın ta’lim ve terbiyesidir. Yani yaratılış amacina uygun hareket eden mükerrem ve muhterem bir insan modeli… işte bunun için; bir Öğreten var; Allah azze ve celle … Yine gönderilen bir terbiyeci var; Peygamber (sav) … Ayrıca “Rab” kavramının bir anlamı da terbiye eden değil miydi?

Varlığı sonlu ve sınırlı olan insan, her halükarda sonsuz ve sınırsız bir güç sahibine muhtaçtır, işte o güç sahibi; Allah (cc)…

İnsan O’nun ilmine, hükmüne, emrine, nizamına iman ve itaati oranında zaaflarını, çıkmazlarını aşabilir… Allah’ın vahyine ittiba ve inkıyattan sapma ve savsaklamalar ise hüsranla sonlanır.

İnsanı en iyi bilen, onu yaratandır… işte Yaratanın insanı tanıtımı:

“… Çünkü insan zayi/yaratılmıştır.” (Nisa-28) “… İnsan pek acelecidir.” (İsra-11)

“… Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır.” (Kehf-54) “… Gerçekten insan, pek hırslı yaratılmıştır.” (Mearic-19) “… Doğrusu (insan) çok zalim ve çok cahildir.” (Ahzap-72) “… Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür.(ibralıim-34) Zalim, cahil, nankör, hırslı, tartışmacı, aceleci ve zayıflık gibi nakısaları olan insanı erdeme, onura, ahlaka, adalete, sabıra, itidale kim taşıyacak? Nasıl bir eğitimden geçmesi gerekiyor? işte bu soruları cevaplamak için nübüvvet ve kitaplar devreye giriyor… Hidayet rehberi olan vahyin yol göstericiliği ile insanı esenlik yurduna hazırlıyor.

İnsan yapısı gereği, takvaya olduğu kadar fücura da yönelebilme özelliği taşıyor…

Rahman ise şeytanın ve nevanın kışkırtmasına karşın insanı korumasız bırakmıyor… Tuzak ve tahrikler karşisinda hangi dinamiklerle donanıp, nasıl bir direnç göstereceğinin yolunu gösteriyor…

“Yeryüzünde kan dökücü, bozguncu” olma potansiyelim içinde taşıyan insanı “ahseni takvim” sırrı üzere “halife”, “şahit”, “varis” olma misyonuna yönlendirdi. Meleklerin merak ve hayreti altında insana eşrefi mahlukat olmanın yolu açıldı. Tabii ki bu rabbani bir eğitimle gerçekleşiyordu. Allah insana eşyanın isimlerini öğretti… İlk günden başlayan eğitim ve öğretim… Halikı zülcelal kullarını yönlendiriyor ve bilgilendiriyor…

Peygamberler salt ilahi mesajın aktarıcısı olmadılar. Bunun ötesinde bir misyonla geldiler. Muhatap oldukları toplumu uyarmanın yaninda ıslah ve ihya etmenin mücadelesini verdiler. Kullara kulluğun zilletinden kurtanp Allah’a kulluğun izzetine ulaşmaları için hayatlarım ortaya koydular…

Amaç; erzele değil eşrefe koşmak… Esfele düşmeden ahsene ulaşmak…

Son nebi Hz. Muhammed (sav) de de aynı misyonun kemal noktasını görüyoruz… Rabbi önce onu bu ulvi göreve hazırladı… Ölü bir toplumdan, diri bir nesil hedeflenecekti… Örtünüp bürünme zamanı değildi… Silkinip, doğrulacaktı… Kıyama durup, uyaracaktı… Teheccüd, tefekkür, tilavet ve tevekkül ile ruhi takviyesin!, nefsi tezkiyesin!/ kalbi tasfiyesini tamamlayacaktı… Çünkü: Ağır bir yük yüklenecekti… Cebrail (as)in desteği onunlaydı…

Allah (cc) önce Habibini en güzel terbiye ile terbiye etti… Artık O “en büyük ahlak üzereydi.”, “en güzel örneklik” onda tecessüm etmişti. Allah’ın ahlakı onun kişiliğinde temeyyüz buldu. Rahmetin insana dönüşümü onun şahsında gerçekleşti ve bu rahmet alemleri kuşattı…

Bu üstün kimlik, temiz kişilikle şirk toplumuna uzandı… Cahiliyye bataklığından alınan insanlar, erdemin, onurun, adaletin/ ahlakın zirvesine tırmandılar…

Bunlar bir eğitimci olarak Hz. Muhammed’in eli ile Kur’an müfredatı çerçevesinde gerçekleşiyordu…

Bunu yapan her hangi bir insan değildi… O, Hz. Muhammed (sav)di…

Bu eğitim ibadetinde müfredat ve mevzuat ısmarlama yada ithal bir program değildi.. O Kuran’di… Allah’ın beyanı ve buyruğu idi…

Kur’an insanlığı kuşatan cehalete,sirke, zulme ve zulmete bigane kalmadı… Bir “nur”, bir “şifa”, bir “rahmet”, bir “Huda”, bir “öğüt” olarak tecelli etti… Hidayet rehberi olan bu Kitabı hayatlaştıran Hz. Muhammed’in hedefinde ve hesabında insan vardı… Sermaye insandı… insanın “hayvanlaşma” ve “şeytanlaşma” tehlikesine “Kur’an neslinin inşası” ile karşılık veriyordu…

Bu inşa ve oluşum sürecinde ilk aşama fıtratın hakikatle buluşmasi… Ruhun tevhitle sükun bulmasi… Allah’a yabancılaşan insanın vahiyle teması olarak gerçekleşiyordu… Yani insanın önce kendini keşfetmesi…

Bu nebevi eğitimle kullar; hududullahı, hablullahı ve Habibullahı tanıma ve buna göre kendilerini konumlandırma yolunu seçtiler… Doyumsuz ve kontrolsüz insan nerede durmasi gerektiğin! öğrendi… Akıl, irade ve özgürlüğe de bir disiplin gelmiştir.

Böylesi bir eğitim perspektifi ile necisten nezihe, süfliden ulviye, nevadan takvaya, zandan ilme bir sıçrama gerçekleşti…

Kur’an “oku” çağrisi ile mektebi olmayı öne çıkarıyordu. Kuran okulunda “oku” emri ile derse başlayan mü’minler, zamanla “siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz” bilinci ile evrensel sorumluluklarını kuşanmışlardır… “Emaneti” yüklenme liyakat ve ehliyetim kazanma zemini yakalandı… Bunlar anlık gelişmeler değil, uzun bir eğitimin sonuçlarıydı…

Cahiliyyeye karşı başlatılan bu eğitim seferberliğinin kurumsal adresi ilk etapta Darul Erkam’dı. Allah Rasulü’nün risalet ve riyaseti altında gerçekleşen bu çalışma, geleceğin Medine’sinde , Mescidi Nebevide Ashabı Suffe ile daha sistematik bir boyut kazanacaktı.

Dünün şaşkın ve azgın bedevi toplumundan Kur’an’ın öncülüğünde yeni bir medeniyetin kıvılcımları ışıldamaya başlamıştı… Bu medeniyetin yaslandığı dinamikler, beslendiği kökler nelerdi?

Evet, bedeviyi medenileştiren, Yesrib’i Medineleştiren ruh nasıl bir ruhtu?

Bu kokuşmuş ve çürümüş toplumu, yıldızlaştıran, “adalet ve ahlak toplumuna” dönüştüren hangi eğitim sistemiydi? Bunu bilelim ki/ günümüzde hala bedevilik mantalitesinden kopamayan kimi Müslüman zihinlerin açmaz ve aymazlıklarım sorgulama imkanı oluşsun… Evet, hala bölgelerimizi, beldelerimizi neden Medineleştiremiyoruz…? Çünkü: “Darul Erkam” pratiğinden koptuk… Evlerimiz dar geliyor… Evlerimiz Erkamsız… Suffesiz kalan camilerde/ saflarda darmadağınık… Mescidin sıcak ve samimi atmosferinden uzak eğitim seçenekleri ruhsuz, hikmetsiz ve yüzeysel… Müslümanların toplu eğitim alanı olmasi gereken camiler; deruniliğinden yoksun, metruk ve mahzun… “Fahşa” ve “münker” den alıkoyan bir namaz en etkili bir eğitim ve terbiye pratiği değil midir?

Medenileşmekten ne anlıyoruz bu gün?

Çoğunlukla modernleşme hatta batılılaşma olarak algılandı…

Önce eğitim sekülerleşti… Kendini vahye kapalı tutan resmi eğitim ideolojisi kimliksizleştirme, ruhsuzlaştırma projesinin önemli saç ayağı oluyordu.

“Allah’ı “ hesaba katmayan bir eğitim anlayışı, “Kur’an’ı” referans almayan bir ahlak arayışı, ‘“Peygamberi” ıskalayan bir terbiye modeli aydınlanma adina dayatılıyordu…

Yanlış eğitim politikaları ile akıllarını, kalplerini ve komple hayatlarını vahye kapalı tutanların nasıl bir toplumsal çürümeye maruz kaldıkları saklanmaz bir gerçeklik…

Eğitimde batı tecrübesini, aklım ve tekniğin! mutlaklaştıranlann yanılgısı buradan başlıyor… Pagan ve profan bir dünyanın değer yargı larına, düşünce ve kültürüne insanımızı zorlamak kültür emperyalizminin somut yansımasıdır…

Batılı bir düşünür olan Nietzsche’ nin şu tesbiti gerçekten düşündürücü: “Büyük devletlerin hükümetleri, insanlarını kendine bağlamak, onları korkutmak ve diledikleri işe sürmek için iki yola başvururlar. Biri; kaba bir yol; ordu/ öteki daha zekice bir yol; okul.”

Toplumu tek tipleştiren, nesneleştiren ve en son hiçleştiren mühendisliklere ve dayatmalara teslim olabilir miyiz?

Ahiret penceresinden bakıp hayatı öylece anlamlandıracak; seküler çukurlara düşmeden vahyi, gaybi iletişimini güçlendireçek bir eğitim yükümlülüğü altındayız…

Zihnimizi, ruhumuzu/ kalbimizi kuvvetlendirerek deruni dinamikleri kalıcı kılıp, çözülme ve çürümelere müsaade etmemeliyiz…

Çağın hazcı/ fırsatçı/ çıkarcı insanına karşın erdem/ onur, ahlak timsali özgür insanı hedeflemeliyiz…

Hayatımızda cirit atan batılların, kirlerin, çarpıklıkların ve çirkinliklerin sünneti seniyye ve ahlakı Muhammediye ile defi gerekiyor..

Rahmetin, adaletin, insaniyetin hayatımıza inmesini bekliyorsak “alemlere rahmet” olanın örnekliğin de, önderliğinde karar kılmada mütereddit olamayız…

“Siracen mimim” ya sırtlarım dönüp yaşamın zulmeti içinde bocalayanlar, Muhammedsiz bir gidişatın alaca karanlığına gıptayla alkış tutuyorlar…

Eğitimsiz, ufuksuz, idealsiz bir yaşamın hüsranına teslim olanları; aşağılanmanın, ezilmenin, dışlanmanın bir kader olmadığına nasıl ikna edebilirsiniz?

Bir eğitimci, bir mürşit olarak Hz. Muhammed (sav) in bizlere önerdiği ahlak nizamı, eğitim sistemi, terbiye tarzı nedir? Onun işaret buyurduğu kişilik ve inşa ettiği toplum modelinin neresinde duruyoruz? Onun “üsve-i hasene” olan özelliğini ve güzelliğim çağımıza yansıtma özgüven ve sorumluluğunu taşıyor muyuz?

Kur’an ve Sünnetle belirginleşen eğitimin özünde; Mürebbiyi Ekber’le barışık olmak vardır… “Rabbim Allah’tır” dediğin anda Rabbin terbiyesine kendini terk etmen gerekiyor..,

Bunun Kur’an’daki ifadelendirmesi; “Allah’ın boyası ile boya.

 

Sünnetteki karşılığı ise: “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın” şeklindedir…

Eğitim; Nebiler Nebisinin rahle-i tedrisi önünde diz çökmektir..

İslami eğitim felsefesinde; dünyevi refah”tan evvel uhrevi “felah” gelir… “Rıza” ve “Rıdvan’a taşıyacak uzun ve yorucu bir eğitim yürüyüşü göğüslenir… Bu eğitim aynı zamanda bir “hikmet” arayışıdır…. Hem de “basiret” ve “feraset” üzere bir arayış… “Takva” ve “tevhid” ile bu eğitimde olgunlaşanlar, “furkan”la ufuk ve açılım yakalarlar…

Bu sistemde idrak, yürek ve bilek bütünlüğünü zedelemeden/ uyumunu bozmadan, bu üçlüyü çatıştırmadan “kamil insan”! yetiştirme esası vardır, insanın asliyetinden gelen toprak ve ruhun barışık olmasi esastır… Vahyin eğitimine tabi insanın yolu ne “mağdub” zümresine, ne de “dallin” güruhuna çıkmayacaktır… Bu yol mahza hidayet yoludur…

Hedeflenen isiami eğitimde insan, ifrat ve tefrite karşı bilinçlidir…

Sonu şiddet ve militarizme çıkan kaba kuvvet insanı…

Sonu ruhbanlığa uzanan, izbe ve kuytularda pinekleyen silik ve mistik insanı…

Sonu rasyonalizme dayanan yüreksiz, ruhsuz kuru akıl insanı… Onayını İslam’dan almış değildir.,. Hayatı tek boyutlu okuyan, fıtrat ve itidalden uzaklaşan kişi hayata şaşı bakmaktan kurtulamaz… Bilgi ve kültür hamalı, akademik dünyanın uç ve uçuk düşünceleri ile meşbu ve meşgul insanı misyon ve zemin kaybı ile karşiyadir….

İslam sadece bilgi, kültür ve düşünce yoğunluğu içinde kendini teorik tartışmalar ile sınırlamadı… Bizzat hayata müdahil oldu… İnsanın eğitim, terbiye ve tezkiyesini üstlendi… “Vasat bir ümmet” sundu… “İnsanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet…” ile yoluna devam etti…

Müslümanca düşünme, kültürel birikim, ilmi ihtisas, entelektüel derinlik tüm bunların çoğu zaman yeterli olmadığını görüyoruz… Kişiliklerin İslam’la şekillenmesi, toplumların Müslümanlaşması ne tür ahlaki değişimleri, fikri dönüşümleri, fiili oluşumları ve eğitimleri gerekli kılıyor bunu yakalamak lazım…

Kur’an; israfı/ çıkarcılığı, zevk düşkünlüğünü, cimriliği, kibri, zulmü, ölçü ve tartıda hileyi, servete aşın düşkünlüğü, makam hırsını, fitne çıkarmayı, heva ve hevese tabi olmayı toplumsal marazlar olarak görüp bunlara karşı kendi insanını korumaya alıyor…

Koruma amaçlı olarak, insanına takva libasını, tevazu gömleğini önerdi… Çıplaklıklarını haya ve iffetle gi derdi…

Harama, münkere, bağye, fücura karşı iman, ihlas ve ittika ile kararlı, tutarlı ve kalıcı bir direnci aşıladı… Savrulmalara ve çürümelere karşı sahih bir kimlik, güçlü bir kişilik için yoğunlaştı…

Sahih ve köklü bir eğitim sürecinde oturaklaşmamış bireylerin, uzun soluklu bir mücadele vermeleri beklenemez…

Bir çok isiami vecibe ve fariza bireysel ve toplumsal, eğitim ve öğretim amacına yöneliktir…

Bu bağlamda hakkı tavsiye, cemaatle namaz, hac, tebliğ, irşad, inzar, had, emri bil ma’ruf nehyi anil münker, cihad eğitim psikolojisi boyutu ile ele alındığında eğitime verilen önem daha iyi anlaşılacaktır…

Bu çerçevede Kur’an’da bizlere sunulan kimi sahnelerden ve örneklerden çıkaracağımız önemli mesajların belirleyiciliğini ve günümüze yansımasını yakalayabilmeliyiz…

Hz. İsa (as) Havarilerini nasıl bir eğitimle “ensarullah” olmaya hazırladı?…

Hz. Lokman (as) in oğluna olan ögütlerinin eğitim hedeflerimiz ve politikalarımız üzerindeki izdüşümü nedir?

Hz. Muhammed (as) in yıldızlaşan Ensar ve Muhacirin! kendiliğinden, birden bire mi neşvü nema buldu?

Onların iklimine uzanarak, o atmosferi teneffüs ederek, o ruhu yakalayarak eğitim ve terbiye sorunumuzu aşma yoluna girebiliriz…

Görünen o ki; küresel ifsat ve kirlenme karşisinda bu gün eğitim oldukça önemli…

İslam’la eğitimini itmam ve ikmal etmeyenleri öğütürler…

Bitirirler…

Görüldü ki; İslam’la yoğrulmadan… Kur’an’la hallu hamur olmadan… Sünneti özümsemeden…Olmuyor…

Kültürel isiam değil; ete ve kemiğe bürünmüş isiam…

Ha, gerçekten sormak gerekmiyor mu?

“Eti senin kemiği benim” mantığı ile nesiller karşısındaki eğitim sorumluluğumuzdan sıyrılabilir miyiz?