Home / Makaleler / Din Dili

Din Dili

ramazan-kayan88

Dil, düşüncenin kalbidir…

Dil, kişinin hem kimliği, hem de kişiliğidir… Hatta insanın ta kendisidir…

Bir düşüncenin ve davanın inşasında dilin imarı birincil hedeftir… Dilsiz hangi doğruyu nasıl tanımlayacaksınız? Değerlerinizi topluma nasıl taşıyacaksınız?

Değerler ve doğrular manzumesi olan İslam’ın kendine özgü bir din dili vardır…

Mümin gündelik dilini de dinin hassasiyetleri ile tezyin ve tahsin etmek mecburiyetindedir…

Her paradigmanın kendine mahsus bir dili olduğu gibi, İslam’ın da evrensel ve müteal bir dili olduğu, mutlak bir gerçektir…

İslam’ın mesaj ve misyonunun da din dili ile sürdürülmesi gerekirken, Müslümanlar ciddi bir dil sorunuyaşıyorlar…

Evet, Müslümanlar olarak hangi dil ile konuşuyoruz? Kimin kavramları ile düşünüyoruz? Zihin dünyamız hangi düşünce dünyanın blokajı altında?

Modern ve post modern zihin kodları üzerinde kurgulanmış seküler bir dil, sorunun temel sebebidir…

Ödünç ideolojiler… Özenti bir dil… öykünmeci bir ruh hali Müslümanların önünü tıkıyor…

Seküler, liberal, popüler, hümaniter, rasyonel, nasyonel, profan, pagan, protestan dokular ve kokular taşıyan bir dil umut vermiyor, ufuk açmıyor…

Böylesi flu bir dil heyecan vermiyor… Aşk oluşturmuyor… Aksiyon içermiyor… Aidiyeti belli olmuyor… Türedi bir dilin bizi geleceğe ve sonsuz esenliğe taşıması beklenemez…

Çağın çarpık, septik, düşünce dünyası, düşünce setleri, algı kalıpları içinde kurgulanmış, konuşlanmış idrakler vahyin ruhunu Hz. Nebinin çizgisini yitirmiş durumdadır…

İslamcı entelijensiya kullandığı dil bizi ne kadar temsil ediyor? Akademik dil ağır ve ruhsuz… medyatik dil savruk ve sorunlu, geleneksel dil yavan ve durağan…

Evet, dilimiz ne kadar İslami?

Kullandığımız dil maruf, meşru, makbul bir dil mi? Yoksa meçhul, muğlak, müphem, meşkuk bir dil midir?

Dilin menşei, mebdei, menbaı, merkezi vahiy iken, yani din iken bugün din ile dili ayırmak istiyorlar…

Dine yönelik yeni bir tuzak, dili sekülerize etmek… Dini referans olmaktan çıkarmak…

Müslümanların sağcı, millici, muhafazakâr, solcu, liberal, devletçi, bir dile mahkûm etmek…

Küresel sistem İslam’ı, küresel mekanizmaya monte etmek için din dilini dışlamanın desiseleri peşinde…Ilımlı İslam projesihangi amaca yönelik acaba?

Sadece menkıbe ve mev’iza içeren bir din dili kurgulanıyor…

İslam çok yönlü bir direniş, diriliş, varoluş potansiyeli iken mecrasından saptırılıp kültürel bir alt öğeye indirgenmek isteniliyor…

Dil önemlidir…

Dil aynı zamanda düşüncenin de, duygunun da, duruşun da tercümanıdır. Dilin müslümanlaşması beraberinde hayatında islamlaşması zeminini doğuracaktır…

İslamın kuşatıcı, kurtarıcı, kucaklayıcı, koruyucu, kardeşleştirici varlığı ve hakikati bir bütün olarak kavrayan vahyin diline dönmemiz kaçınılmazdır… Yoksa kaybolmaktan kurtulamayız…

Vahyin dili fıtridir… rabbanidir… ahlakidir… ilmidir…

Ancak aşkın bir dil, bizi anlama ve amaca taşır. İslam’la beşeri …izm’ leri sentezleyen bir dilin meşruiyeti yoktur… Bu dil antitezci de değildir…

Nebevi dil nettir… Nezih, fasih ve sahih bir dildir… Yeryüzü halifesinin dili de elbette hanif ve halis olacaktır…

Evet, ne piyasa dili, ne de devlet dili… ne resmi ideoloji ne de popüler kültür dili… Ne sol jargon nede sağcı versiyon…

Genelde garipler galiplerin dili üzeredirler. İşte özgürlük mücadelesinde buna yoğunlaşmak lazım…

Bugün kullandığımız dil fikir mi veriyor, yoksa fitne mi içeriyor?

Vahiyle test edilmemiş bir dilden, asla emin olamayız…

Vahyin dilini korumayan ve kullanmayan İsrailoğulları dini ne hale getirdiler değil mi? Dinde tahrif önce dilde başladı.

Dilimiz dil değilse, ağyarın dili ile davamızı kime anlatacağız? Değerlerimizi nasıl taşıyacağız?

Başkası orada kalsın… Acaba Müslümanlar aynı dili konuşabiliyorlar mı? İletişim sorunu yaşamıyorlar mı? Birçok ihtilafın temelinde dil sorunu yok mudur?

Suriye sorununu hangi dille tartışıyoruz?

Her şeye komplocu bir mantıkla yaklaşan, Müslümanların iradesini ve Allah’ın takdirini hesaba katmayan bir zihinle nasıl anlaşabiliriz? ABD’nin gücünü mutlaklaştıran bir dil tolere edilebilecek bir dil midir?

Müslümanların Kürt sorununda kullandıkları dil, bir bütünlük arz ediyor mu?

Kürt sorunundaki gidişat İslami camiaları nereye sürüklüyor?

Müslümanlardaki kontrolsüz farklı okumalar, süreç içerisinde farklılaşmayı ve çatışmayı besledi… Temel kaynaklardan kopuş, esas ve usulden uzak düşüş, dili de dini de zorluyor…

Dilin ve dinin selameti için “Var edenin adıyla” vahyi ve varlığı okumalıyız… seküler okumalara set çekmeliyiz…